Dnia 6 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.

Dokument został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494), a w szczególności zmianą art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.).

Rozporządzenie wprowadziło jednolity wzór wniosku o zwrot opłaconych składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, o który mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne, a także określiło niezbędną dokumentację, jaką należy dołączyć do wniosku.

Przypomnijmy, że zmiana art. 12 ust. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych umożliwiła zrefundowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych również za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących członkami spółdzielni, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. poz. 1367), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie, z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494).

 

Do pobrania: