Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2018.

Do uczestnictwa w programie zaproszone są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu.

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej MRPiPS