Prezentacja wskaźników w projektach dotyczących rozwoju ekonomii społecznej w regionie oraz konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) - to dwa główne tematy spotkania Komitetu Monitorującego Ekonomię Społeczną w regionie - Zespołu ds.  strategicznych,  programowych i prawnych  Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES).

W posiedzeniu, które odbyło się w piątek 20 lipca 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, uczestniczyli członkowie Komitetu Monitorującego Ekonomię Społeczną w regionie - Zespołu ds.  strategicznych,  programowych i prawnych  Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz konsultant regionalny w ramach projektuSpójna integracja regionalna ekonomii społecznej i przedstawiciele ROPS-u.

Najpierw Adam Szponka, dyrektor ROPS-u, przedstawił wskaźniki osiągnięte do końca II kwartału 2018r, dotyczące projektu Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskimrealizowanego przez ROPS oraz projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie Damian Staniszewski, przedstawiciel projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, poprowadził konsultacje i dyskusje nad Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej.

Uczestnicy spotkania zgłosili problem niewystarczającej elastyczności przepisów KPRES w tworzeniu miejsc pracy i utrzymania ich trwałości w podmiotach ekonomii społecznej. Jako problematyczne wskazali zbyt sztywne powiązanie dotacji na utworzone miejsce pracy z danym pracownikiem. Poruszono również kwestię aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zaproponowano rozszerzenie katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i defaworyzowanych. Wskazano, że rozwiązania KPRES powinny być na tyle elastyczne, aby pozostawić możliwość realnego kształtowania regionalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej. Dyskutowano także o możliwości rozszerzenia katalogu usług oferowanych przez OWES. Wnioskowano ponadto, by usługi świadczone przez OWES wymienione zostały jako minimalny pakiet pozwalający na finansowanie innych form wsparcia, które częściowo są już znane, a szczegółowo określone zostaną po przeprowadzonych ewaluacjach OWES.

Na spotkaniu uzgodniono również, że ROPS przygotuje zbiorczą opinię dotyczącą aktualizacji KPRES i przekaże ją do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.