Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2017”. Tegoroczny raport zawiera analizę sytuacji społecznej, demografii i rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Strukturę opracowano wedle poszczególnych grup odbiorców (klientów) pomocy społecznej – dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, osób bezdomnych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób starszych oraz związanych z pieczą zastępczą. Ponadto przedstawiono wybrane działania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwiększenia włączenia społecznego, głównie programów opracowywanych
i wdrażanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i jednostki organizacyjne Samorządu Województwa. W tym roku szczególną uwagę poświęcono polityce senioralnej i rozwojowi usług społecznych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Raport zaprezentowano Radnym Województwa w dniu 25 czerwca 2018 r. na XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania: