Trwa realizacja szkoleń i kursów zawodowych adresowanych do podopiecznych Młodzieżowych Centrów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem podjętego przedsięwzięcia jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych stosownym certyfikatem, rozpoznawalnym i akceptowalnym w danym środowisku pracy, sektorze lub branży.

Szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej, w godzinach od 8:00 do 18:00. Zakres tematyczny kursów został dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczestników, ich zainteresowań oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

Młodzież uczęszcza na teoretyczne i praktyczne zajęcia w następujących obszarach:

 • Spawacz MAG,
 • I grupa energetyczna,
 • Operator maszyn CNC,
 • Grafik komputerowy,
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego,
 • Ogólnobudowlany - pracownik robót wykończeniowych;
 • Kelner-barman,
 • Kosmetyczny z elementami stylizacji paznokci,
 • Stolarz,
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera,
 • Malarz.

Część szkoleń została już zrealizowana – zakończona egzaminem z wynikiem pozytywnym!

 

 Fotorelacja:

 

 

Projekt „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.