Już niedługo zostanie uruchomiony pierwszy w Polsce fundusz Social Venture Capital (SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej. To nowa szansa na rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Fundusz będzie prowadziło Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA), na mocy umowy podpisanej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Na program przeznaczono 11,3 mln zł.  Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój  (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz ze środków własnych TISE. Podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać ze wsparcia o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym.

 

- W tworzeniu i zarządzaniu Funduszem wykorzystamy połączymy nasze wieloletnie doświadczenia zarówno z rynku tradycyjnego venture capital, na którym operowaliśmy przez kilkanaście lat z ponad dziesięcioletnimi doświadczeniami z obsługi podmiotów ekonomii społecznej - mówi Joanna Wardzińska wiceprezes TISE.

Social venture capital to sposób finansowania wykorzystujący model strategii i narzędzia finansowe z obszaru venture capital do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych lub działań, które generują duży wpływ społeczny.

Innowacyjne wsparcie, połączone ściśle z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), podniesie potencjał podmiotów ekonomii społecznej, nie tylko w aspekcie finansowym, ale również merytorycznym oraz organizacyjnym.

Fundusz będzie wspierał podmioty ekonomii społecznej na terenie całego kraju. Na etapie przygotowywania inwestycji podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać zgodne z ich indywidualnym zapotrzebowaniem wsparcie techniczne, czyli doradztwo w przygotowaniu przedsięwzięcia. Równocześnie zakłada się, że każda inwestycja będzie niosła efekt społeczny, co będzie warunkiem objęcia jej wsparciem.

Podmioty ekonomii społecznej uprawnione do ubiegania się o wsparcie określono w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Informacje o szczegółach działania funduszu, terminie przyjmowania zgłoszeń, wartości pojedynczej interwencji inwestycji oraz o instrumentach, które zaproponujemy mają się pojawić na stronie internetowej Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w połowie października 2018.