„Wznieś serce nad zło” – pod tym hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, w dniu 11.10.2018r w siedzibie  Starostwa Powiatowego, zorganizowało spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci. Spotkanie jest elementem projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania dwóch paneli wykładowych, I Panel poprowadził dr hab. prof. nazw. Mariusz Jędrzejko pt „Kryzys wychowania w rodzinie i jego kluczowe przyczyny”. II panel wykładowy przygotowała Pani mgr Beata Rataj – radca prawny pt „ Dylematy prawne rodzin zastępczych”.  Osoby prowadzące  rodzinne domy dziecka podzieliły się refleksjami dot. sprawowania pieczy zastępczej. Część artystyczną pn. „Kocham Cie życie” przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie pod kierunkiem Pani mgr Ewy Fede oraz Pana mgr Sylwestra Ziomka.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatu Rypińskiego, Rady Miasta Rypin, przedstawiciele: miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rypinskiego, Domu Dziecka im. J. Korczaka w Rypinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie, Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, Sądu Rejonowego w Rypinie,  Zespołów Szkół z Rypina, Oddziałów Szkolno – Przedszkolnych z Rypina, przedstawiciele sprawujący rodzinną pieczę zastępczą na terenie powiatu rypińskiego oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W spotkaniu wzięło udział  60 osób.

Galeria zdjęć: