W dniu 17 października 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego została powołana uchwałą nr 15/657/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku. Do głównych zadań Rady będzie należało m.in.: wymiana doświadczeń i informacji w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym, poszukiwanie i upowszechnianie nowych rozwiązań w obszarze profilaktyki i zapobiegania bezdomności, wzmacnianie współpracy międzysektorowej oraz wspieranie powstawania lokalnych modeli przeciwdziałania bezdomności.

Członkowie Rady zostali powołani na podstawie zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku. W skład dwunastoosobowej Rady weszli przedstawiciele instytucji prowadzących działania w obszarze pomocy osobom bezdomnym tj. schronisk, noclegowni, ogrzewalni, ośrodków pomocy społecznej, administracji rządowej
i samorządowej.

Uroczyste wręczenie nominacji z rąk Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbyło się w Toruniu, w dniu 17 października 2018 roku.

Członkowie Rady, zgodnie z zapisami regulaminu powołania Rady wybrali spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza, którzy będą kierować pracami Rady. W wyniku przeprowadzonych wyborów, do pełnienia ww. funkcji wybrani zostali:

  • Przewodniczący Rady – Ks. Grzegorz Bohdan – Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka;
  • Zastępca Przewodniczącego Rady – Pan Marcin Tylman – Przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiazywania Problemów Bezdomności;
  • Sekretarz Rady – Pani Hanna Szymańska – Wiceprezes Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

Członkowie Rady w obliczu wielu wyzwań i zadań do wykonania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz wykluczenia mieszkaniowego w naszym województwie, wymienili się własnymi doświadczeniami w tym obszarze i zadeklarowali aktywny udział w pracach Rady. Kolejne spotkanie zaplanowano na początek 2019 roku, natomiast do tego czasu przedstawiciele Rady zadeklarowali zainicjowanie spotkania z pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Celem omówienia zagadnień dot. funkcjonowania placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym oraz osiągania przez nie standardów.

 

Galeria zdjęć: