Zakończono nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę osób wybranych.

 1. Przewodnicząca - Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Zastępca Przewodniczącej - Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Sekretarz - Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dziewięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych:

 1. Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 2. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 4. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 5. Michał Kopeć, Dyrektor Biura Wdrażania Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
 6. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych
 7. Iwona Kulikowska, Z-ca Dyrektora Departamentu  Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów
 8. Katarzyna Witczak, Główny specjalista w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

 1. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 2. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 3. Wojciech Zarzycki, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 4. Agnieszka Zabłocka, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 5. Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 6. Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 7. Tamara Borkowska, Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 8. Krystyna Żejmo-Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Rada Dialogu Społecznego – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

 1. Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowa Rada Spółdzielcza
 2. Halina Obraniak, Wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych, Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Rada Dialogu Społecznego
 3. Robert Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Dialogu Społecznego
 4. Jacek Rapcia, Doradca Prezesa Zarządu, Krajowy Związek Banków Polskich
 5. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
 6. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 7. Janusz Erenc, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 8. Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie wskazany w późniejszym terminie

Dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, lub spółdzielni, o których mowa  w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285):

 1. Łukasz Broniszewski - Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Anna Bulka - Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 3. Tadeusz Durczok
 4. Witold Ekielski
 5. Olga Gałek
 6. Adam Hadław - Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
 7. Zbigniew Hanas - Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "Centrum Rozwoju"
 8. Cezary Miżejewski - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 9. Przemysław Piechocki - Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 10. Barbara Sadowska
 11. Piotr Stronkowski - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 12. Dariusz Węgierski - Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny

Członkowie wspierający:

 1. Beata Bernacka - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Marcin Bernacki - Porozumienie Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 3. Iwona Borkowska - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
 4. Karolina Cyran-Juraszek - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 5. Jacek Czajka
 6. Małgorzata Jabłońska
 7. Dariusz Krajewski - Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 8. Karolina Krzemińska - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 9. Zenon Matuszko
 10. Antoni Sobolewski - Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa
 11. Barbara Święch-Bober
 12. Leszek Wasiewicz