Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, jako partner Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, realizuje projekt pn.: Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego,  w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-darki i edukacji POWER (POWR.02.05.00–00-0114/17).

Celem projektu jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych insty-tucji, podmiotów i organizacji pozarządowych zmierzających do rozszerzenia zakresu tematy-cznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, obejmujących także obszar edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji. Realizacja projektu odbywa się w ścisłej współpracy z wybranymi Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej tj. z:ROPS w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze oraz z podmio-tami zatrudnienia socjalnego i ich reprezentacjami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami pomocy społecznej oraz rynku pracy. W ramach działań projektowych przewiduje się opracowanie modelu Krajowej Sieci Reintegracji (KSR), utworzenie Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji (OSAR), prowadzenie działań zmierzających do opracowa-nia programu edukacyjnego dla przyszłych animatorów nowych podmiotów zatrudnienia soc-jalnego – Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR) celem utworzenia nowych klubów integracji społecznej o nowym profilu usług, a także końcowe opracowanie rekomen-dacji systemowych i legislacyjnych. Te działania zostaną poprzedzone pracami analityczno-diagnostycznymi, które pozwolą udzielić odpowiedzi na pytanie o aktualny stan gotowości do współpracy instytucjonalnej na rzecz usług reintegracyjnych w środowiskach lokalnych, w szczególności gotowości do współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego, wykraczającej poza dotychczasowy układ instytucjonalny (pomoc społeczna publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy lokalni).

Termin realizacji projektu: 01.10.2017–30.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że w ramach wyżej wymienionego projektu powstała Biblioteka Projektu Krajowej Sieci Reintegracji, która dostępna jest pod adresem: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu

Zachęcamy do zapoznania się z jej zasobami.