Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o ekonomii społecznej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej wśród uczniów szkół średnich, poznawanie mechanizmów przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie postaw proprzedsiębiorczych a w szczególności:

  1. wzrost wiedzy na temat wykluczenia społecznego (pojęcie, przyczyna i skutki wykluczenia społecznego, przełamanie stereotypu osoby wykluczonej);
  2. umiejętność identyfikacji potencjału osób i grup społecznych – kapitału społecznego;
  3. zwiększenie świadomości na temat możliwości podjęcia aktywności zawodowej w ramach podmiotu ekonomii społecznej;
  4. kształtowanie postawy przedsiębiorczości oraz rozwój umiejętności interpersonalnych;
  5. stworzenie u młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań;
  6. ukazanie celu działania oraz podstawowych mechanizmów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
  7. integracja środowiska lokalnego.

Etap I - Eliminacje odbędą się 22 listopada 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 87-100 Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93;

Każda szkoła może wytypować jedną drużynę składającą się z 5 uczniów i dorosłego opiekuna. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 6 drużyn. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizator konkursu zapewnia następujące nagrody:

  • I miejsce – dwudniowa wizyta studyjna do podmiotu ekonomii społecznej połączona z zajęciami warsztatowymi. Termin i miejsce wizyty studyjnej zostanie uzgodniony z Dyrekcją szkoły finalistów i Organizatorem konkursu, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2018 r.;
  • II i III miejsce – nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Organizator konkursu pokrywa koszty przejazdu uczestników konkursu i ich opiekunów do siedziby Organizatora (szczegóły w regulaminie konkursu).

Do Konkursu należy przygotować się w oparciu o materiały zamieszczone na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: www.es.rops.torun.pl – zakładka: baza wiedzy; podzakładka: szkolny konkurs wiedzy o ekonomii społecznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji wkrótce

 

Do pobrania: