Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2019 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej.

MRPiPS przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2019 r. 20 września br. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy (RRP), w trakcie którego Rada pozytywnie zaopiniowała między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej (krótka informacja o obradach RRP).

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

W rezultacie pierwszy z powyższych priorytetów realizowany będzie w ramach tzw. puli Ministra, a drugi w ramach priorytetów RRP dla rezerwy KFS.

Co to oznacza dla PES?

KFS to wydzielona część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Co roku środki na KFS (w 2019 to ponad 228 mln zł) dzielona są na część, dla której priorytety określa Minister (80%) oraz rezerwę, dla której główne wyzwania określa RRP (20%). Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2019 r. przeszło 180,6 mln zł. Środki te będą do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ (szczegóły dotyczące podziału środków).

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

KFS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Ile wynosi dofinansowanie?

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych przypadkach wkład własny to 20% kosztów), a maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na danych za II kw. 2018 r.) z KFS można było uzyskać nawet 13,5 tys. zł.

Dla których pracowników dostępne będzie wsparcie?

W przypadku przedsiębiorstw społecznych możliwe będzie uzyskanie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W przypadku spółdzielni socjalnych ze wsparcia skorzystają pracownicy, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Podnosić swoje kwalifikacje, dzięki wsparciu z KFS, będą mogli wszyscy pracownicy ZAZ.

Gdzie aplikować i szukać informacji?

Środki z KFS rozdzielają PUP. Dlatego już teraz warto zapoznać się z zasadami korzystania z funduszu, które obowiązują w 2018 r., zapewne w wielu przypadkach regulacje na przyszły rok będą podobne. O możliwość korzystania z KFS warto także zapytać w PUP. Trzeba również pamiętać, że szczegółowe zasady korzystania z KFS mogą się różnić w zależności od PUP. Różnice te mogą dotyczyć np. terminów, liczby naborów i innych ważnych kwestii organizacyjnych. Z tego powodu warto przygotować się do aplikowania ośrodki już na początku 2019 r. Ogólne zasady na których uzyskać można wsparcie z KFS. Z pewności będzie można również liczyć na fachowe wsparcie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Co z pracownikami CIS, KIS i WTZ?

Priorytet dotyczący pracowników (kadry) CIS, KIS i WTZ jest tzw. priorytetem RRP. Oznacza to, że ta grupa pracodawców będzie mogła skorzystać z KFS, po wyczerpaniu się w danym PUP środków z tzw. puli Ministra.