Rozpoczyna się kolejna tura bezpłatnych szkoleń dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, który jest realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkoleń  organizowanych przez ROPS w Toruniu jest poszerzenie wiedzy uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej  ze szczególnym uwzględnieniem:

- przeciwdziałania depresji u dzieci i młodzieży,

- rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych u dzieci,

- jak rozmawiać  z dzieckiem aby mu pomóc,

- roli odżywiania u dzieci  z zaburzeniami,

- zaburzeń emocjonalnych u dziecka z FAS a przygotowaniem prawidłowej dietyi wiele innych, szczegóły w zaproszeniach.

 

Obecnie zapraszamy naszych beneficjentów na szkolenia :

  1. DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INNE ZABURZENIA PSYCHICZNE“

 

  1. „PSYCHODIETETYKA. DIETA U DZIECI Z ZABURZENIAMI M.IN. FAS, ADHD I INNE“