Nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS – taki był główny cel dwóch spotkań sieciujących przedsiębiorstwa społeczne w województwie kujawsko pomorskim.

Spotkania odbyły się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w dniach 15 i 20 listopada 2018 roku. Podczas tych wydarzeń zostały nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu. Omówione były również zmiany Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Społeczna i Solidarna oraz Ustawa o ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Przedstawiciele Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zaprezentowali ofertę finansową dla przedsiębiorstw społecznych, a reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy opowiedział o Krajowym Fundusz Szkoleniowym. Wystąpienie mieli także przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy przybliżyli działania departamentu w sferze ekonomii społecznej procedurę przyznawania oraz poinformowali o systemie certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Oba spotkania zakończyły się ożywioną dyskusją na temat sieciowania przedsiębiorstw społecznych.

  

Prezentacje:

 

Galeria zdjęć: