Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”.

Do rozdysponowania pozostało: 610 098,50 zł. Udział w konkursach wziąć mogą tworzące centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej (w zależności od konkursu)

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są dwa konkursy uzupełniające.

  • Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający III.

Jego celem jest wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie dzięki rozszerzeniu usług oferowanych przez kluby integracji społecznej.

  • Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający III.

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

Oferty można składać do 26 sierpnia 2019 r. Dokumentacja dostępna jest tutaj.