I kamień milowy za Nami!

Pierwszy etap (tzw. I kamień milowy) projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, który  realizowany jest wspólnie z 6 partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest już za nami. Celem tego etapu było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych. Zadanie to zostało osiągnięte dzięki wielopłaszczyznowym działaniom skierowanym do przedstawicieli tychże instytucji na terenie wybranych gmin miejsko-wiejskich oraz dzięki aktywnej postawie uczestników poszczególnych działań, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze pracy z rodziną.

W pracach nad modelem kooperacji wzięło udział 288 podmiotów, w tym:

  • 140 przedstawicieli ze 100 podmiotów w ramach Powiatowych Grup Refleksyjnych (PGR),
  • 300 przedstawicieli z 140 podmiotów w ramach Powiatowych Grup Decydentów (PGD),
  • 90 przedstawicieli z 48 podmiotów w ramach Regionalnych Grup Refleksyjnych (RGR).

Dodatkowo podjęto działania skierowane bezpośrednio do pracowników socjalnych, których objęto wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego (100 pracowników na terenie II Makroregionu).

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się wiele różnych spotkań decydentów,  pracowników różnych polityk sektorowych:

  • 15 spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych pracowników poszczególnych sektorów pracujących bezpośrednio z rodzinami (5 spotkań dla każdego powiatu),

 

 

  • 6 spotkań Powiatowych Grup Decydentów decydentów z poziomu powiatu (po 2 spotkania dla każdego powiatu),

 

  • 6 seminariów efektywnej pracy w zespole dla 50 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin (po 2 seminaria dla każdego powiatu),

  

  • spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej decydentów z poziomu województwa,
  • 1 coaching grupowy dla 15 pracowników socjalnych oraz coaching indywidualny dla 2 pracowników socjalnych,

 

  • 1 spotkanie konsultacyjne dla 100 osób - skierowane do pracowników wszystkich sektorów zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z gmin nie uczestniczących w projekcie.

 

Ponadto w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbywają się cykliczne  spotkania zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w którym udział biorą przedstawiciele ROPS z 6 województw zaangażowanych w pracę nad projektem. W czasie spotkań omawiane są bieżące sprawy oraz  kolejne kroki i zadania stojące przed realizatorami projektu.

 

Podsumowaniem I kamienia milowego było spotkanie III Komitetów Sterujących budujących Modele kooperacji, które odbyło się 26-27.06.2019r. w Katowicach. Specjaliści z wszystkich projektów zaprezentowali Modele kooperacji wypracowane w ramach I Kamienia Milowego, gdzie porównano je ze sobą oraz wymieniono się doświadczeniami z dotychczasowej pracy. Przedstawiono zadania planowane do realizacji, analizowano czynniki ryzyka oraz ustalano tryb dalszej współpracy.

W ramach drugiego etapu (tzw. II kamień milowy), trwają przygotowania do testu, gdzie typowane są te same gminy i powiaty z województw tzw. II Makroregionu: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego, które wezmą udział w pilotażu.

We wrześniu 2019r rozpoczynamy kolejny cykl dwudniowych spotkań w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK), składających się z instytucji/podmiotów realizujących działania w modelu kooperacji, które będą przeprowadzać analizę zdiagnozowanych potrzeb osób/rodzin/grup społecznych oraz przygotowywać scenariusze działań z odpowiednimi narzędziami, najbardziej skutecznymi do danych potrzeb.

Przygotowujemy się również do przeprowadzenia coachingu indywidualnego oraz grupowego dla pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego biorących udział w projekcie "Kooperacja efektywna i skuteczna". Spotkania te będą miały na celu rozwój i ugruntowanie dotychczas posiadanej już wiedzy i praktyki.