W dniu 12 września 2019r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej  zorganizował szkolenie dot. dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. Szkolenie odbyło  się w ramach projektu „FAB – Piecza zastępcza ponad granicami” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Prawa, równość  i obywatelstwo” (2014–2020). 

 Na szkoleniu zostały omówione zagadnienia dot.

-ogólnych informacji na temat tożsamości dzieci pozbawionych opieki, krajów ich pochodzenia i przyczyn migracji; doświadczeń związanych z ucieczką, podróżą migracyjną i przybyciem do nowego kraju,

- ogólnych informacji na temat procedur prawnych związanych z migracją, ubieganiem się o ochronę międzynarodową, legalizacji pobytu;

- roli i obowiązków specjalistów współpracujących i rodziców zastępczych.

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy systemu pieczy zastępczej oraz zawodowe rodziny zastępcze.