Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego zapraszają do udziału w V Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2019 roku w Toruniu.

 Celem Forum jest zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed pomocą społeczną w najbliższej przyszłości w odniesieniu do wsparcia rodziny i dziecka, pieczy zastępczej, współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz grup defaworyzowanych oraz zmian demograficznych zachodzących w społeczeństwie.

 

Patronat Honorowy:

 logo woj kujawsko-pomorskiego

 

 

W programie Forum będzie m.in.:

  • Działamy pod wspólnym mianownikiem – debata nt. przyszłości dla pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem rodziny, osób starszych i roli współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wzmacniania partnerstw dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej i rozwiązywania problemów.
  • Nowa perspektywa RPO dla pomocy społecznej.
  • Zmiany w prawie m.in. wprowadzenie w życie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
  • 20-letnia historia pomocy społecznej w województwie kujawsko – pomorskim.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w Forum będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie internetowej www.rops.torun.pl

 

Uczestnicy ponoszą częściowe koszty udziału w Forum – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

 

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE.

 

Kontakt:  Dział Współpracy i Szkoleń, tel. 56  657-14-64

 

Serdecznie zapraszamy

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektów partnerskich, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • „Rodzina w Centrum 2” Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • „Pogodna Jesień Życia na Kujawach I Pomorzu” - Projekt Rozwoju Pomocy Środowiskowej Dla Seniorów” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020