W dniach 15-16 października 2019r.w hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się V Kujawsko-Pomorskie Forum Pomocy Społecznej.

Już po raz piąty pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej spotkają się podczas V Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej, aby w gronie ekspertów dyskutować o przyszłości pomocy społecznej i roli współpracy polityk sektorowych działających na rzecz włączenia społecznego.Tematyka tegorocznego Forum będzie dotyczyła m.in. wyzwań, które stoją przed pomocą społeczną w najbliższej przyszłości w odniesieniu do wsparcia rodziny i dziecka, pieczy zastępczej, współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz grup defaworyzowanych oraz zmian demograficznych zachodzących w społeczeństwie,nowej perspektywy RPO dla pomocy społecznej a także 20-lecia działań samorządu w obszarze pomocy społecznej w województwie kujawsko – pomorskim.

Uczestnicy Forum będą mieli możliwość zapoznać się także ze zmianami w prawie m.in. na temat ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Do udziału w V Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej zapraszają Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Forum objęte jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do 11 października 2019 roku. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej.

O zakwalifikowaniu się na Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uczestnicy ponoszą częściowe koszty udziału w Forum – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

  

Do pobrania:

  

Spotkanie organizowane jest w ramach projektów partnerskich,współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • „Rodzina w Centrum 2” Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • „Pogodna Jesień Życia na Kujawach I Pomorzu” - Projekt Rozwoju Pomocy Środowiskowej Dla Seniorów” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020