W naszym województwie wystartowały projekty, których beneficjentami są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest to kontynuacja dotychczasowych projektów realizowanych przez OWES-y.

Celem tych projektów jest wzmocnienie rozwoju ekonomii społecznej we wszystkich czterech subregionach województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wsparcie w tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu już istniejących PES oraz wsparcie finansowe i merytoryczne na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, przyczyniające się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparciem zostaną objęte grupy docelowe:

  • osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ES
  • podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
  • podmioty ekonomii społecznej
  • pracownicy i wolontariusze podmiotów ES
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • pracownicy JST oraz ich jednostek organizacyjnych, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

Więcej szczegółów na temat tych projektów można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z jednym z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ich lista oraz, dane teleadresowe oraz teren działania dostępne są pod adresem:  http://es.rops.torun.pl/strona-12-osrodki_wsparcia_ekonomii_spolecznej.html.