Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował wskazówki pomocne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach, udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach europejskich, a więc dla: Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz dla Instytucji Pośredniczących i Wdrażających. Przydatne będą również dla beneficjentów realizujących projekty, a także dla potencjalnych wykonawców tych zamówień oraz innych instytucji wspierających zamawiających i wykonawców.

Zaktualizowana wersja Wskazówek uwzględnia zmiany, które nastąpiły w wyniku nowelizacji wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dokonanych w lipcu oraz w sierpniu 2019 roku i dotyczy stanu formalno-prawnego na dzień 23 września 2019 roku.

Dodajmy, że autorem tych Wskazówek jest Tomasz Schimanek, który był ekspertem podczas warsztatów ze społecznego zlecania zadań publicznych, jakie w październiku zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wskazówki są do pobrania pod adresem - https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/1_3_16_zaktualizowane-wskazowki-dotyczace-stosowania-aspektow-spolecznych-w-zamowieniach-w-ramach-projektow-finansowanych-ze-srodkow-europejskich.html.