W dniu  14 – 15 listopada 2019 r. w Ustroniu odbyło się czwarte posiedzenie trzech wspólnych Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie trzech Komitetów Sterujących w ramach projektów:

– „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach Makroregionu I obejmującego województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie

– „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie

– „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” realizowanego w ramach Makroregionu III obejmującego województwa śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie

Spotkania odbyło się pod hasłem: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych” i koncentrowało na podsumowaniu I kamienia milowego oraz stanie prac w zakresie pilotażu w obecnie trwającym kamieniu II. Reprezentanci projektów przedstawili podstawowe założenia, stan prac, dotychczasowe wnioski i dobre praktyki w zakresie wdrażania modelu. Prezentacje dopełniła moderowana dyskusja na temat różnic między modelami, sukcesów i trudności na poziomie operacyjnym. Cykl pracy zakończyło budowanie wspólnej wizji ewaluacji i scalenia raportów z testowanych modeli.