W II edycji projektu swoje działania rozpoczęły aż 23 Młodzieżowe Centra! Choć 3 nowopowstałe placówki dołączyły do nas dopiero na przełomie października i listopada, niezwłocznie przystąpiły do realizacji swoich zadań, niczym nie ustępując doświadczonym już MC.

Tuż po zakończeniu działań rekrutacyjnych Animatorzy młodzieży wraz z Wychowawcami i pozostałymi specjalistami przystąpili do działania. Dokładano wszelkich starań, aby katalog wsparcia kierowany do uczestników, jak najlepiej odpowiadał ich potrzebom i zainteresowaniom. Wyłoniono edukatorów, aby pomagali młodzieży w zaległościach szkolnych, rozpoczęto prowadzenie zajęć sportowych, socjoterapeutycznych i artterapetycznych. Uczestnicy odbywali także spotkania z psychologami oraz na co dzień współpracowali ze specjalistami ds. resocjalizacji. W celu kształtowania u uczestników postaw ułatwiających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie organizowano zadania w zakresie wolontariatu i prac na rzecz społeczności lokalnej. W Młodzieżowych Centrach realizowano także działania prozawodowe – młodzież wraz z wychowawcami brała udział w wizytach zawodoznawczych, polegających na odwiedzaniu miejscowych zakładów pracy i poznawaniu specyfiki wybranych zawodów. Kilkoro uczestników rozpoczęło także staże zawodowe.

 

W minionych miesiącach nie zabrakło także, cieszących się największym zainteresowaniem uczestników, zajęć profilaktyczno-wychowawczych, czyli alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia wychowawcy i Animatorów pozyskane na podstawie realizacji poprzedniej edycji, ustalono, iż obszar ww. działań będzie poszerzany stopniowo. Rozpoczynając od uczestnictwa w formach prostych, łatwiejszych w odbiorze, odpowiadających obecnym zainteresowaniom, młodzież kro po kroku przechodzić będzie do kolejnych etapów obcowania z pozytywnie rozumianą rozrywką i kulturą. Uczestnicy na początek korzystali więc z atrakcji parku linowego, planetarium, kręgielni czy parku trampolin, oglądali rozgrywki sportowe, brali udział w warsztatach ceramiki, wyjeżdżali do kina i na koncerty ukazujące wartości różnych typów muzyki. Kilku Młodzieżowym Centrom udało się już także wziąć udział w spektaklu teatralnym. A to dopiero początek!

 

Przed nami kolejne miesiące działania. Już niedługo rozpoczniemy następną odsłonę warsztatów informatyczno-medialnych, obejmiemy młodzież także wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego. Organizowane będą obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych. Kontynuowane będzie wsparcie obecnych już specjalistów. W okresie letnim uczestnicy wezmą udział również w kursach zawodowych. Dążymy do tego, aby oferowane działania przekładały się na rzeczywisty wzrost efektywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej uczestników. Jesteśmy pełni optymizmu, już teraz odnotowując tego pierwsze efekty.

 

Poniżej fotograficzna relacja z trzymiesięcznej działalności Młodzieżowych Centrów:

  

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.