W czwartek 3 stycznia 2019 r.  rozpoczął się nabór kandydatów do Bydgoskiej Rady Seniorów. Mogą ich zgłaszać m. in. organizacje pozarządowe, kluby seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zgłoszeń należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych do 17 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą także od innych środowisk, które działają na rzecz osób starszych. Każde z nich może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Rady Seniorów.

Zgłoszeń należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych . Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych , podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady o niekaralności oraz aktualny odpis z rejestru, bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny zgłaszającego podmiotu oraz umocowanie osób jego reprezentujących.

Dokumenty są także dostępne w sekretariacie Biura Rady Miasta przy ul. Jezuickiej 1, II piętro, pokój 205 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem: www.bydgoszcz.pl (zakładka: Seniorzy/Bydgoska Rada Seniorów). Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć  w terminie od 3 stycznia  do 17 stycznia 2019 r. w Biurze Rady Miasta przy ul. Jezuickiej 1, II piętro, pokój 205.

Wybory członków do Bydgoskiej Rady Seniorów odbędą się na pierwszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy po upływie terminu zgłaszania kandydatów.

Rada Seniorów składać się będzie z maksymalnie 20 osób, w tym z 12 przedstawicieli osób starszych,  – osoby wskazane przez podmioty działające na rzecz osób starszych,  w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora – wybieranych w naborze publicznym, 4 osoby bezpośrednio wskazane przez Prezydenta Bydgoszczy i 4 radnych  Rady Miasta Bydgoszczy

Warto wiedzieć:

Bydgoska Rada Seniorów została powołana do życia w 2015 roku  jako organ doradczy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawach dotyczących osób starszych. Działania Rady mają na celu między innymi poprawę jakości życia oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie miasta. Ma ona charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących seniorów.

Do zadań Rady należy w szczególności: zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów, integracja i wspieranie środowisk osób starszych, popularyzowanie aktywności seniorów, propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, budowanie pozytywnego wizerunku seniora, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.

Źródło: bydgoszcz.pl