Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017”

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy obszaru merytorycznego istotnego dla ustalania kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie podejmowane zagadnienia są także istotnym tłem dla innych procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, a więc może być przydatny dla programowania działań leżących poza zakresem EFS. Głównym celem opracowania jest pomoc Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza przy ustalaniu kryteriów wyboru projektów dla uruchamianych konkursów. Regularna aktualizacja danych społeczno-gospodarczych służy nie tylko wypełnieniu wymagań formalnych Programu Operacyjnego, ale także jest pomocna przy ocenie zgodności wdrażania EFS w regionie z celami Strategii Europa 2020 i kluczowymi rekomendacjami zawartymi w Country Specific Recommendations.

 

Do pobrania: