Do 6 lutego 2019 roku można zgłosić swoją kandydaturę na członka Rady Seniorów Miasta Torunia. W naborze wyłonionych zostanie 7 osób.

Rada Seniorów podejmuje działania na rzecz integracji toruńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Torunia. W skład Rady wchodzi od 17 do 21 osób, w tym: 7 osób z naboru publicznego, 5-7 osób wskazanych przez Radę Miasta Torunia oraz 5-7 osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

W publicznym naborze mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Torunia. Kandydaci do pracy w Radzie Seniorów mogą zgłaszać się samodzielnie lub za pośrednictwem instytucji działających na rzecz osób starszych. Kandydaci zgłaszający się samodzielnie, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 60. roku życia, powinni wykazać poparcie co najmniej dwóch osób, które ukończyły taki wiek.

Zgłoszenia pod względem formalnym oceniać będzie komisja doraźna powołana przez Prezydenta. Wyboru członków Rady Seniorów Miasta Torunia spośród osób pochodzących z publicznego naboru, dokona Rada Miasta Torunia.

Dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia są dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia ul. Fałata 39 w terminie do 6 lutego 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do wydziału.

Źródło: torun.pl