Uczestnicy Młodzieżowego Centrum we Włocławku 3 na wystawie malarstwa i rzeźby.

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczestnicy projektu „Trampolina 2” z Młodzieżowego Centrum we Włocławku 3 wraz ze specjalistą ds. resocjalizacji w dn. 07.02.2019 r. odwiedzili Centrum Kultury Browar B, gdzie wraz z Panią przewodnik zwiedzali wystawę malarstwa, rysunku i rzeźby Pana Józefa Wilkonia. Pani przewodnik w interesujący sposób przedstawiła życiorys artysty oraz techniki Jego pracy. Takie zajęcia umożliwiają młodzieży motywowanie umiejętności społecznych, a także prezentują sposoby na kulturalne spędzanie wolnego czasu 

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.