W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Toruniu odbyło się, 20 lutego 2019 roku, spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie dotyczyło ustalenia szczegółów prac (harmonogram, eksperci itp.) nad wypracowaniem jednolitych zasad przyznawania dotacji w naszym województwie, obejmujących co najmniej regulamin udzielania dotacji, który, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, winien być opracowany przez OWES we współpracy z ROPS. Dyskutowano również o planach dotyczących realizacji wspólnych inicjatyw OWES i ROPS w Toruniu.

Omawiane były także sprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco w przypadku, gdy beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi społeczne oraz kwestie dotyczące problemów z poręczeniem projektów, których łączna wartość przekracza 10 mln złotych. W tej ostatniej sprawie wypowiedziała się, zaproszona na spotkanie, pani Milena Skopińska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim.