Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączna wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł.

Taka sytuacja jest możliwa dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych. Wniosek o udzielenie gwarancji PES może składać w banku, w którym ubiega się o kredyt/pożyczkę. Do uzyskania wsparcia uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zdolność kredytową (możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami). Zobowiązanie zabezpieczone gwarancją BGK może zostać zaciągnięte zarówno na bieżącą, jak również na rozwojową lub inwestycyjną działalność PES.

Wysokość pojedynczej gwarancji może sięgać nawet 500 tys. złotych. Nie może ona jednak obejmować kwoty przekraczającej 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki (bez odsetek i innych kosztów związanych z kredytem/pożyczką). Gwarancje mogą być udzielane na czas nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o 3 miesiące, wynoszący maksymalnie 102 miesiące dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe (na bieżącą działalność PES) oraz maksymalnie 123 miesiące w przypadku gwarancji do kredytów inwestycyjnych. Jednorazowo płatna prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,5 proc. kwoty gwarancji.

Więcej informacji na stronach www.bgk.pl oraz www.bankbps.pl,