Projekt „Rodzina w Centrum 2”  realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z 23 partnerami  jest szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej a także daje możliwość uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jednym z elementów wsparcia realizowanych przez ROPS w Toruniu dla  rodzin  zastępczych, kadry  rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego są organizowane szkolenia i kursy specjalistyczne mające na celu podniesienie kompetencje i umiejętności w sprawowaniu pieczy, poznaniu nowych metod i sposobów na tworzenie nowej jakości pracy z dziećmi i rodzinami.

ROPS w Toruniu w ramach projektu planuje realizację 3 kursów oraz cyklu szkoleń warsztatowych. Obecnie zaczynamy rekrutację uczestników do udziału w 70 godzinnym specjalistycznym kursie pn. „Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach”. Uczestnicy kursu poznają sposoby pracy z dzieckiem które skupiają  się na swoich zachowaniach, przynoszących korzystny z perspektywy  dziecka efekt.

Dużym zainteresowaniem cieszy się kurs związany z nowatorską metodą TBRI –Interwencja Relacyjna oparta na zaufaniu, Metoda interwencji opracowana jest z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego.

W najbliższym czasie będziemy także organizować  kursy efektywnej nauki dla dzieci oraz kursy robotyki z matematyką. Kursy  skierowane są dla dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Niebawem rozpoczniemy organizację cyklu szkoleń warsztatowych w tematyce m.in. pracy z dzieckiem w traumie, po stracie, z zaburzeniami psychicznymi, budowania kompetencji, tworzenia relacji w rodzinie zastępczej i naturalnej, które wzmacniają i udoskonalają  umiejętności rodzin w pracy z dzieckiem.

Jednym z elementów wspierania rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej w naszym województwie są szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domy dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Obecnie w ramach szkoleń organizowanych przez ROPS, kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodziny zastępcze zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, mogą zgłaszać się do swojego PCPR-u, gdzie uzyskają  informacje o terminach  i miejscu szkoleń.

 

Zapraszamy do udziału w kursach.