Sprawy bieżące oraz wsparcie kierowane do sieci WTZ to najważniejsze tematy spotkania Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbyło się 28 lutego 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach spotkania omówiono bieżące sprawy sieci. Poruszono problemy, z jakimi stykają się pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zapoznano uczestników o innych formach wsparcia dla sieci w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, który jest realizowany przez toruński ROPS, m.in. o programie praktyk studenckich, które będą się odbywały w podmiotach ekonomii społecznej, w tym także w WTZ-ach, o wizytach studyjnych dla pracowników WTZ i o rozważeniu możliwości zakupu odpowiedniego oprogramowania komputerowego w celu ujednolicenia standardów usług WTZ.

Przedstawiciele WTZ zgłosili konieczność wdrożenia systemu dla osób niepełnosprawnych, tj. ścieżkę kierowania takich osób po szkole do warsztatów. Członkowie sieci zgłosili ponadto problem edukacji rodzin osób niepełnosprawnych. Dyskutowano o możliwości zorganizowania akcji edukacyjnej m.in. za pośrednictwem specjalnego folderu z informacjami o ofercie WTZ, który zostałby skierowany do szkół.