Uczestnicy Młodzieżowego Centrum we Włocławku 5 poznają tajniki rzeźbiarstwa.

W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczestnicy projektu „Trampolina 2” wraz z opiekunami z Młodzieżowego Centrum 5 we Włocławku w dniu 5 marca 2019 r. udali się do Muzeum Etnograficznego. Celem wyjścia było spotkanie z twórczością i sylwetką wielkiego włocławskiego artysty – rzeźbiarza Stanisława Zagajewskiego (1927–2008). Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. Spróbowali także swoich sił w trudnej sztuce interpretacji. Natomiast w części warsztatowej, inspirując się twórczością Stanisława Zagajewskiego, wykonali własną rzeźbę w glinie. Powyższe zajęcia umożliwiają młodzieży rozwijanie umiejętności społecznych, a także prezentują sposoby na kulturalne spędzanie wolnego czasu. 

  

 

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.