Za nami pierwsze posiedzenie Bydgoskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania wręczono mianowania wszystkim obecnym członkom i wybrano nowe prezydium. Głównym zadaniem Rady będzie integracja i wspieranie środowisk osób starszych.

Radę Seniorów tworzy 20 osób: czterech radnych, cztery osoby wskazane przez Prezydenta Bydgoszczy oraz 12 osób wskazanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku czy kluby seniora.

Pierwsze posiedzenie Bydgoskiej Rady Seniorów odbyło się we wtorek 26 lutego. Zastępca Prezydenta Iwona Waszkiewicz wręczyła mianowania wszystkim obecnym członkom. Po uroczystej części spotkania odbyły się wybory prezydium BRS. Jednogłośnie Rada wskazała kandydaturę Pani Marii Gałęski, która została Przewodniczącą. Maria Gałęska jest wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Stary Fordon, a także działaczką na rzecz osób starszych. Jest także Przewodniczącą Klubu „Marzenie 50+”. Zastępcą Przewodniczącej BRS została pani Danuta Rybarczyk, natomiast sekretarzem Pani Felicja Tykwińska, która w poprzedniej kadencji również piastowała tę funkcję.

Sama Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych. Do jej głównych zadań  należy w szczególności: zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów, integracja i wspieranie środowisk osób starszych, popularyzowanie aktywności seniorów, propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, budowanie pozytywnego wizerunku seniora, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.

BYDGOSKA RADA SENIORÓW

Radę Seniorów nowej kadencji tworzą: Maria Gałęska - przewodnicząca, Danuta Rybarczyk – zastępca przewodniczącej, Felicja Tykwińska – Sekretarz, Krystyna Szarafińska, Kordian Kaniecki, Janina Głogowska,  Cezary Kościelak, Danuta Szymańska, Andrzej Buszke, Mirosława Lewandowska,. Bożena Racinowska-Perlińska, Bożena Sałacińska.

W skład Rady Seniorów wchodzą także osoby wskazane przez prezydenta Rafała Bruskiego: Agnieszka Bańkowska, dyrektorka Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, Karolina Kallas, główny specjalista w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, Renata Dębińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz Grażyna Lewandowska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSB i czterech radnych: Janusz Czwojda, Anna Mackiewicz, Zdzisław Tylicki i Lech Zagłoba-Zygler.

Źródło i fot.: bydgoszcz.pl