Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (cel szczegółowy nr II: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz cel szczegółowy nr III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu gospodarczemu i społecznemu), a także Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej (Obszar I. Solidarna wspólnota lokalna).

Zachęcamy zatem do zapoznania się z REKOMENDACJAMI Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

  

Do pobrania: