Uczestnicy Młodzieżowego Centrum w Świeciu przygotowują się do świąt wielkanocnych.

Podczas zajęć w MC w Świeciu uczestnicy projektu „Trampolina 2” z pod kierunkiem Pani artterapeutki z ogromnym zaangażowaniem wykonywali ozdoby wielkanocne i naczynia z gliny. Na kolejnych zajęciach, po wypaleniu wykonanych dzieł w piecu, uczestnicy zajęć będą je malować. Wykonane samodzielnie ozdoby będą mogli podarować bliskim lub przystroić nimi wielkanocny stół.

 

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.