Uczestnicy Młodzieżowego Centrum we Włocławku 5 z wizytą we włocławskim MOPR.

W ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych uczestnicy projektu „Trampolina 2” z Młodzieżowego Centrum we Włocławku 5 wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach pt. „Gdzie szukać pomocy” zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać zagadnienia związane z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), syndromem dziecka porzuconego (RAD) oraz syndromem dziecka potrząsanego (SBS). Ponadto wizyta stanowiła niepowtarzalną okazję do ćwiczeń związanych z niemowlęciem. W ramach zajęć prezentowany był również film poświęcony zagadnieniu alkoholowego zespołu płodowego pt. „Wieczne dziecko”.  Powyższe spotkanie idealnie wpisuje się w zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży objętej działaniami w projekcie „Trampolina 2”. 

    

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.