Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie zaprasza do udziału w projekcie  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV)” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia PUP w Rypinie byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych  na terenie powiatu rypińskiego w ramach Działań 9.1 , 9.2 , 9.3

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia: staże,  prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły. Szczegóły projektu w

.

Informacji udzielają pracownicy PUP w Rypinie 54 2802144 / 45.