W dniu 23 maja 2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wąbrzeskiego wraz z wychowankami oraz zaproszeni goście Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Pan Karol Sarnecki, Sekretarz Powiatu Józef Krawczyk, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Mirosław Kamiński  oraz pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, opiekun realizowanego przez tut. Centrum projektu „RWC 2”  Pani Małgorzata Stasiak.

 

Podczas spotkania rodzice zastępczy i starsi wychowankowie mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawym wykładzie dotyczącym „Adolescencji w życiu młodego człowieka” poprowadzonym przez Pana Zbigniewa Izdebskiego, pedagoga szkolnego zaprzyjaźnionego z tut. Centrum a także swoim doświadczeniem - cieniami i blaskami  bycia rodzicem zastępczym, podzieliła się zaproszona rodzina zastępcza.


W czasie, w którym opiekunowie zwiększali swoje kompetencje wychowawcze słuchając prelekcji, ich wychowankowie uczestniczyli  w zabawach przygotowanych i poprowadzonych przez pracowników tut. Centrum.

 

W części oficjalnej spotkania przybyłe rodziny zastępcze otrzymały Podziękowania oraz kwiaty, jako wyraz wdzięczności  za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych. Punktem kulminacyjnym spotkania był tort ufundowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, którym poczęstowano wszystkich uczestników.

    

Dziękujemy wszystkich osobom mającym wkład w rozwój pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, a rodzinom zastępczym życzymy dużo wiary, nadziei i siły w przezwyciężaniu trudności, ale także radości, zadowolenia i satysfakcji.