Informujemy, że dnia 23 maja 2019 roku rozpoczęła się realizacja badania, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu prowadzi Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Do udziału w badaniu i współpracy z Wykonawcą zapraszamy szerokie grono respondentów m. in. beneficjentów działań z Osi priorytetowych 6 i 9, a także uczestników projektów z zakresu usług społecznych i aktywnej integracji. Ponadto badaniami terenowymi objęci zostaną pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, podmiotów reintegracji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wywiady i ankiety z poszczególnymi grupami respondentów będą odbywały się w okresie od lipca do września 2019 r.