Powiat Rypiński i tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje, w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku, projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)”.

Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rypińskim. Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

  • status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie jako bezrobotna;
  • wiek: osoba w wieku 18-29 lat (osoba od 18 roku życia do dnia ukończenia 30 roku życia, tj. do dnia 30 urodzin);

W projekcie preferowane będą następujące grupy osób:

  • osoby należące do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą);
  • osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły (tzn. do wyczerpania limitu miejsc)     i jest prowadzona w siedzibie tut. urzędu. Rekrutacja prowadzona będzie na następujące formy wsparcia: staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Więcej szczegółów – tutaj