Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.

Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego”

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach zatrudnienia socjalnego. Rada składa się z nie więcej niż 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów tego zatrudnienia oraz przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w tym obszarze. Rada współpracuje z członkami innych organów opiniodawczo-doradczych ministra  właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego: Radą Rynku Pracy, Radą Pomocy  Społecznej. Współpracuje także z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, jak również ze środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezentacjami.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wybierze 15 kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, którzy zostaną pisemnie o tym fakcie poinformowani. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie umieszczony komunikat w sprawie powołania Rady Zatrudnienia Socjalnego w nowym składzie. Niezbędne załączniki zamieszczone zostały tutaj.

Dodajmy, że przewodniczącą Rady Zatrudnienia Socjalnego I kadencji była Małgorzata Kowalska z toruńskiego CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.