Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia w grupie osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu mogileńskiego, zarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie jako osoby bezrobotne.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne. Projekt skierowany jest w szczególności do osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w celu tematycznym 9 w regionalnych programach operacyjnych, o ile kwalifikują się do udziału w projekcie.

W ramach projektu realizowane będzie :

  • Pośrednictwo pracy (wsparcie będzie udzielane w okresie I 2021 r. – IV 2023 r.),
  • Prace interwencyjne (wsparcie udzielane będzie w okresie: realizacja formy: II 2021 r. - XII 2022 r.; realizacja refundacji: V 2021 r. – IV 2023 r.)

Szczegółowe informacje nt. form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie: prace interwencyjne: pokój nr 5, tel.: 52 318 67 23