W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

  • status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie jako bezrobotna;
  • wiek: osoba w wieku 18-29 lat (osoba od 18 roku życia do dnia ukończenia 30 roku życia, tj. do dnia 30 urodzin)

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły (tzn. do wyczerpania limitu miejsc) i jest prowadzona w siedzibie tut. urzędu. Rekrutacja prowadzona będzie na następujące formy wsparcia: bony na zasiedlenie. Szczegóły – tutaj .