W ramach promocji projektu np. „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”, w dniu 18 czerwca br. odbyło się seminarium 
w Nowem nad Wisłą pn. „Rozwiązania mieszkaniowe w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych”. 

Na zaproszenie organizatora spotkania, Pani Barbary Studzińskiej, Starosty Powiatu Świeckiego udział
w seminarium wzięła Pani Justyna Pawlak Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dobre praktyki o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym. Ciekawe rozwiązania zaprezentowali zaproszeni goście:

- Projekt „Utrecht” – praktyka procesu deinstyucjonalizacji w Gdyni,

- „Miks Lokatorów” – system wsparcia na przykładzie projektu realizowanego w Nowem,

- „Skutecznie do celu” – rozwiązania dla osób wychodzących z bezdomności w Gdańsku,

- Społeczne Agencje Najmu – Habitat for Humanity Poland – Warszawa,

- „Mieszkania treningowe – innowacyjna usługa społeczna ułatwiająca wejście osoby opuszczającej pieczę zastępczą w dorosłe życie” – Fundacja Po Drugie Warszawa,

- „Mój pierwszy dom” Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem.

 

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w obiekcie mieszkań treningowych. W wyniku podjętych przez Powiat Świecki wysiłków powstało 6 wyposażonych mieszkań. Zadanie zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO W K-P 2014-2020, którego realizatorem jest Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowym.

W Nowym podjęto również dyskusję dot. problematyki deinstytucjonalizacji i wprowadzania usług mieszkaniowych do lokalnych systemów wsparcia.

 

Galeria zdjęć: