Po raz dziesiąty prezentujemy Państwu raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2020”

Struktura tegorocznego raportu uwzględnia prezentację aktualnej sytuacji w regionie pod kątem poszczególnych grup odbiorców pomocy i wsparcia, w podziale na rozdziały dedykowane: osobom starszym, klientom pomocy społecznej, dzieciom i młodzieży (w tym przebywającym w pieczy zastępczej), osobom bezrobotnym, osobom bezdomnym oraz osobom z niepełnosprawnościami
i przewlekle chorym. W raporcie dodatkowo wyszczególnione zostały dwa obszary tematyczne związane z mieszkalnictwem społecznym (w tym wspomaganym i chronionym) oraz ze zdrowiem,
w związku z sytuacją pandemiczną w regionie. Zaprezentowano również działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podejmowane w 2020 roku w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy oraz ukierunkowane na zwiększenie włączenia społecznego, realizowane za pośrednictwem stosownych programów i projektów opracowywanych i wdrażanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz jednostki organizacyjne samorządu województwa, w tym ROPS w Toruniu.

Dziesiąta edycja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wzbogacona została o suplement zawierający zbiór zestawień statystycznych obrazujących trendy w odniesieniu do wybranych zagadnień
i wskaźników społecznych

Raport zaprezentowano Radnym Województwa na XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania: