Przewodniczącą Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) II kadencji została wybrana Pani Krystyna Żejmo-Wysoka. Posiedzenie Komitetu odbyło się 8 lipca 2021 r. w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „Nad Jeziorem” w Chełmnie, prowadzonym przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Było to drugie spotkanie Komitetu II kadencji, ale pierwsze w formie stacjonarnej. Rozpoczęło się od prezentacji Pani Katarzyny Lubańskiej, Dyrektor drzonowskiego ZAZ-u, która przybliżyła tę placówkę oraz opowiedziała o jej historii i dniu dzisiejszym. Zakład powstał w 2008 roku, prowadził lub prowadzi następujące pracownie: rękodzieła, stolarska, produkcji tektury i papieru oraz wytwórczo-usługową w zakresie wielobranżowym. Obecnie w ZAZ-ie pracują 44 osoby z niepełnosprawnością oraz 19 osób personelu.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z realizacji w 2020 roku „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”. O tym, co się działo w ekonomii społecznej na terenie naszego województwa opowiedział Pan Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

A jak będzie wyglądała ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowej? O tym członkowie RKRES-u dowiedzieli się z następnych wystąpień.

Najpierw o założeniach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) w zakresie włączenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej, opowiedzieli, na łączach platformy Zoom, Pan Łukasz Mikulec, Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Jakub Schimanek, przedstawiciel ww. Wydziału.

Następnie Pani Magdalena Arczewska z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, konsultantka regionalna w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II), przybliżyła założenia projektu ustawy o ekonomii społecznej. Przestawiła także efekty konsultacji nad tym projektem, które były przeprowadzane, w ramach projektu SIRES II, w ostatnich tygodniach, a w których uczestniczyło ponad 170 osób. Opowiedziała o mocnych i słabych stronach procedowanej ustawy.

Wreszcie na zakończenie tej części Pani Dagmara Angowska, Kierownik Biura ds. społecznych Wydziału Zarządzania RPO Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przybliżyła członkom RKRES-u założenia regionalnego programu operacyjnego (pod roboczym tytułem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027), w zakresie wsparcia działań społecznych. Tematy powiązane z ekonomią społeczną mają się znaleźć w osi priorytetowej 6:Infrastruktura w obszarze zdrowia, społecznym (inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej lub usług aktywnej integracji, w tym m.in. mieszkania chronione i wspomagane, dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze do 14 os.) i edukacyjnym oraz w osi priorytetowej 8: Włączenie społeczne, rynek pracy, edukacja (m.in. aktywizacja zawodowa, wsparcie pracodawców, aktywna integracja, ekonomia społeczna czy usługi społeczne i zdrowotne).

Po prezentacjach nadszedł czas na wybory prezydium Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. Przewodniczącą, bez głosu sprzeciwu, została wybrana pani Krystyna Żejmo-Wysoka, jedyna kandydatka na to stanowisko. Więcej kandydatów zgłoszono w wyborach na zastępcę przewodniczącego. W głosowaniu największe poparcie członków Komitetu uzyskali Pani Ewa Kwiesielewicz-Szyszka oraz Pan Łukasz Broniszewski.

Spotkanie RKRES-u zakończyło się kuluarowymi rozmowami o przyszłości ekonomii społecznej zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju.

 

Galeria zdjęć: