Zakończyła się dwudniowa  konferencja „Nowe oblicza systemu usług społecznych”. Jej uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz regionalne ośrodki polityki społecznej z kraju. Podczas konferencji poruszyliśmy temat usług społecznych jako bazy dla tworzących się centrów usług społecznych oraz obszar deinstytucjonalizacji .

Centra usług społecznych to, zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych, struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne w gminach. Ich tworzenie ma  zwiększyć dostęp mieszkańców do różnego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwić trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej. Założenia dotyczące tworzenia centrów integracji społecznej przedstawił dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP – Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju oraz  prof. Arkadiusz Karwacki – Instytut Socjologii UMK, Członek Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. W Polsce mamy już dobre przykłady funkcjonowania CUS, które mogliśmy poznać przede wszystkim z punktu widzenia praktyków, którzy podjęli próbę pracy w tego typu instytucjach w Słupsku, Czersku i Resku.

Kolejny ważny temat to deinstytucjonalizacja  jako proces rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, w tym profilaktycznych, które mają minimalizować opiekę instytucjonalną na rzecz usług realizowanych w środowisku lokalnym. Obecnie opracowana została Strategia Rozwoju Usług Społecznych, planująca działania prowadzące do deinstytucjonalizacji w obszarach: opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością i pełnosprawnym, opieki nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia osób przewlekle psychicznie chorych, wsparcia osób w kryzysie bezdomności . Dokument jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i będzie poddany konsultacjom. Założenia Strategii przedstawiły przedstawicielki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Bogumiła Dertkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Podczas panelu eksperckiego prowadzonego przez prof. Mirosława Grewińskiego - Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie uczestnicy  poznali praktyczne formy wdrażania usług na rzecz różnych osób w celu poprawy lub utrzymania ich funkcjonowania w środowisku lokalnym i wymienili uwagi dotyczące procesu deinstytucjonalizacji usług dla osób z niepełnosprawnością, seniorów oraz dzieci  i młodzieży. Poruszyli także kwestię roli samorządu i organizacji pozarządowych w rozwoju systemu usług w środowiskach lokalnych.

Spotkanie było okazją do poznania założeń, omówienia planowanych zmian w obszarze pomocy i integracji społecznej, poznania praktycznych rozwiązań, ale również do podzielenia się swoimi refleksjami , obawami i nadziejami odnośnie realizacji usług społecznych w lokalnych środowiskach.

 

 

Galeria zdjęć: