W ramach projektu RODZINA W CENTRUM 3, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaczyna realizacje szkoleń dla kandydatów którzy zdecydowali się pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi. Od piątku tj. 24 września 2021r. pierwsi kandydaci już się szkolą.

W naszym województwie są 2.122 rodziny zastępcze które opiekują się 3.322 dziećmi, ta liczba jest niewystarczająca liczbą w stosunku do dzieci oczekujących na taką formę wsparcia. ROPS w Toruniu wspólnie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie  w województwie kładą duży nacisk na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez promowanie rodzicielstwa zastępczego m.in. przez organizację szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego już od 2018r.

W bieżącym roku  organizujemy 60 godzinne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, lub prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Jeszcze w 2021r. organizujemy 15 godzinne szkolenie dla rodzin zastępczych chcących zostać rodziną zawodową oraz 20 godzinne szkolenie dokształcające  dla rodzin którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Dodatkowo, w ramach projektu, ROPS w Toruniu, dla rodzin zastępczych kadry rodzinnych domów dziecka oraz dyrektorów pow typu rodzinnego, organizuje, szkolenia warsztatowe, kursy specjalistyczne czy inne formy podnoszenia kwalifikacji. Szeroka tematyka szkoleń ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników oraz nabycie nowych kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. O szczegółach organizowanych szkoleń informujemy Państwa za pośrednictwem Centrów Wspierania Rodzin w powiatach lub w tut. Ośrodku. Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich  organizowanych zajęciach.