Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przedstawia opracowanie przygotowane przez pracowników Działu Analiz i Programowania  prezentujące zarys Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych.

Model opiera się na prezentacji form pomocy środowiskowej, pośredniej, instytucjonalnej i medycznej adresowanych do osób starszych, świadczonych na różnych poziomach oddziaływania w obszarze szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczego. Niektóre z nich cieszą się dużą popularnością (usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania), inne są mniej popularne (wolontariat opiekuńczy), czy bardzo mało wykorzystywane (rodzinne domy pomocy).

Część wstępną opracowania stanowi diagnoza wraz z prezentacją skali zabezpieczenia usług opiekuńczego wsparcia seniorów w gminach i powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie przedstawione zostały podstawowe założenia leżące u podstaw Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych, dotyczące podejmowania działań na rzecz organizowania w gminach województwa możliwie jak najszerszego wachlarza dostępnych form pomocy przyczyniających się do utrzymania seniorów w środowisku.

Załącznikiem do niniejszego zarysu Regionalnego Modelu Usług Opiekuńczych jest opracowanie prezentujące katalog rekomendowanych form wsparcia wraz ze szczegółowymi informacjami w zakresie ich organizacji i świadczenia.

Materiał ten będzie stanowił wstęp do podjęcia działań w kierunku opracowania regionalnych wytycznych odnośnie realizacji usług świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W najbliższej przyszłości, uwzględniając prognozy demograficzne, trzeba będzie podejmować wysiłki, aby rozszerzać zarówno skalę, jak i zakres, dostępnej w gminach pomocy dla seniorów. Różnorodność form wsparcia to kwestia istotna ze względu na potrzebę tworzenia warunków do indywidualnego doboru najbardziej trafnego zakresu pomocy opiekuńczej, ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną i życiową oraz psychofizyczną kondycję osoby starszej. Założenia te stanowią podwaliny dla wdrażania procesu deinstytucjonalizacji, a szczegółowej ich prezentacji poświęcone zostało niniejsze opracowanie.

 

Do pobrania: