Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie prowadzi rekrutacje do projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV).

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie rypińskim. Projekt skierowany jest dla osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie jako bezrobotni, dodatkowo spełniających przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: osoba z niepełnosprawnościami, kobieta, osoba powyżej 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego, byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, o ile spełniają ww. kryteria.

Rodzaje wsparcia dla uczestników projektu: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe oraz jedna z poniższych form wsparcia: staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Więcej informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin, kontakt telefoniczny - 54 280 21 44/45.